I dette forsøksfeltet ble ulik såmengde og vekstregulering testet for å se på hva som ga størst utslag på avling og lønnsomhet. Sorten som ble brukt i forsøket var Ingrid, som foreløpig er den eneste aktuelle sorten i dyrking av erter til modning. Jordarbeiding, gjødsling, ugrasregulering og soppsprøyting fulgte feltverten sin praksis i alle felt. De ulike såmengdene som ble brukt var 70, 100, og 130 planter/m2, som tilsvarer i snitt (2022 & 2023) 23, 32, og 42 kg/daa. Anbefalt såmengde fra såfrøfirmaene er 25-26 kg/daa. I tillegg ble halvparten av rutene vekstregulert med 50 ml/daa med Moddus Start.

Forsøksfelt i Ilseng

På Østlandet ble det anlagt 4 forsøksfelt i 2023. Grunnet vanskelige værforhold er mange av resultatene ikke gode nok til å brukes. I NLR region Innlandet lå feltet på Haug Søndre på Tangen (Stange), hos Dyre Johan Haug. Feltet ble sådd 13. mai, under tørre forhold. Nærmeste værstasjon viste at det kom svært lite nedbør før 19. juni, men det var god nok spireråme i bakke til at ertene kom i gang. Det ble registrert sykdom, tidlig legde og bestandshøyde i feltet i løpet av sommeren og hele feltet ble høstet 6. september. Variasjonen i høstetidspunkt for feltene i sammendraget var fra 24. august til 5. september.

Resultater

I feltet på Haug Søndre var det ikke registrert tidlig legde. Derimot ble det registrert 33 - 80 % sen legde i feltet på Tangen, men betraktelig mindre på rutene som var vekstregulert. Samtidig var det varierende mengde sen legde i forsøksfeltene i sammendraget for Østlandet, 0 – 79 %. Det var lite sykdommer å registrere i forsøksfeltet vårt i månedsskiftet juni/juli, men etter regnværet i juli/august ble det funnet både ertebladskimmel og erteflekk. Vanninnholdet ved tresking var relativt stabilt i sammendraget, 16,2 – 17,6 %. For forsøksfeltene på Hedmark i 2022 & 2023 hadde vekstregulering effekt på bestandshøyde og sen legde, men dette var ikke signifikant. Likevel var det ikke lønnsomt å vekstregulere i forhold til avling høstet (figur 1). I 2022 viste resultatene at det var lønnsomt å øke såmengden fra 70 til 100 planter/m2. Resultatene fra 2023 viste det motsatte og i snitt for 2022 & 2023 var det også mest lønnsomt å holde såmengden på 70 planter/m2 (figur 2). Det er viktig å påpeke at flere år med dette forsøket trengs for å gi sikre resultater, 2022 og 2023 var ekstremår på hver sin måte.

Figur 1 avling samengde erter
Figur 1 – Avling (kg/daa) og lønnsomhet (kr(daa) for vekstregulering i erter til modning for 2 felt på Hedmark 2022 – 2023.
Figur 2 avling samengde erter
Figur 2 – Avling (kg/daa) og lønnsomhet (kr/daa) for ulike såmengder i erter til modning for 2 felt på Hedmark fra 2022 – 2023.