Areal av korn og oljevekster

I statistikkbanken hos SSB kan du enkelte hente ut tall for areal av kornarter og oljevekster fylkesvis og for ulike år. Til statistikkbanken.

Korn og oljevekster, areal og avlinger, statistikk fra SSB

Noen tabeller ligger ferdige på denne adressen:

Det gjelder

  • Tabell 1 Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke 2009-2019
  • Tabell 2 Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke2003-2019
  • Tabell 3 Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster, etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke 20089-2019

Div. statistikk, andre kilder

  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har publisert statistikk om norsk kornproduksjon. Presentasjonen gjelder Vestfold, men det er også laget et regneark som kan brukes i alle fylker. Les mer

  • Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen. Artikkel av Hans Stabbetorp fra Jord- og plantekultur 2021. Les artikkelen.
  • Statistikk fra Debio Oversikt over økologisk produksjon og database over produsenter og produkter finner du her.

  • Jordleiepriser 2020. Det er i år noen færre svar enn tidligere slik at tallgrunnlaget er noe svakere enn de siste årene. Som for de foregående årene var det små endringer i prisen for leie av areal til kornproduksjon og innmarksbeite, mens det var noe større endringer for poteter, grønnsaker/bær og grasproduksjon. Prisene for kornareal er på om lag 370 kroner per dekar. Den største prisøkningen var for areal til potetdyrking, der prisen økte med 6,8 prosent til 725 kroner. Også prisen for leie av jord til grasdyrking økte med 4,5 prosent, til nærmere 280 kroner per dekar. Prisen for leie av innmarksbeite økte med drøyt 4 prosent og nærmer seg 75 kroner per dekar. Les mer hos Landbruksdirektoratet!