Til de fleste jordbruksarealer finnes det kanter inntil dyrkamark hvor det allerede er en naturlig blomstrende vegetasjon egnet som pollinatorsone. Disse er verdifulle for pollinatorene, men de må vedlikeholdes slik at de ikke gror igjen med kratt. I tillegg må fremmedarter fjernes. Les mer om fremmedarter og bekjempelse under. Der en har arealer med egnet vegetasjon (de fleste vil finne noen), er det all grunn til å søke RMP-tilskudd. Tilskuddet er 15 kr/m inntil maksimalt 2000 m for Vestfold og Telemark. Det er ikke for seint å gjøre tiltak for denne sesongen! Arealet må skjøttes og i mange tilfeller betyr det fjerning av busker/fremmedarter. Dersom det er et betydelig arbeid for å få ønska vegetasjon til å dominere, er det aktuelt å søke SMIL-tilskudd først for å klargjøre arealet. Da søker man om tilrettelegging for pollinerende insekter, kontakt kommunen.

Ta en runde nå før du er fullt opptatt med skuronna. Se også på nettsiden til Statsforvalteren om kravene til pollinatorstripene.

Vestfold og Telemark: https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak-i-jordbruket2/rmp-tilskudd/

Oslo og Viken: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/

Makvandring med pollinatorstripe
På markvandringen i begynnelsen av august hos Ingvild og Ole Bjørn så vi på en pollinatorstripe som er arbeidet med på gården deres og som kan være et godt eksempel på egna arealer: