Mattilsynet sa nei til å utvide bruken av Axial til seinere sprøyting enn etiketten tilsa. Her ser vi på aktuelle behandlinger for å unngå spiredyktig frø av årets avling.

Ulike behandlinger av frøet kan hindre videre spredning ved at spireevnen er blitt sterkt redusert eller ødelagt.

Hønsehirse trenger også litt tid fra en ser akset/ frøtoppen til frøene kan være spiredyktige. Et kjennetegn på spiredyktig frø er at frøtoppen skifter farge. Frøene modner ovenfra. En kan derfor forvente en høyere spireprosent på frø som har drysset, eller blitt slått løs i innhøstingen, og dermed landet på jordet det kom fra, enn de frøene som blir med halmen eller fôret ut av jordet

Honsehirse 1

Rundballer halm eller annet grovfôr

Viktig for alle behandlinger av fôr med spiredyktig hønsehirsefrø er TID! Er du usikker på om det kan være med hønsehirse må du la rundballen bli ferdig ensilert eller ammoniakkbehandlingen ha gjort sitt. Det vil si:

  • Lagring i minst åtte uker etter ensilering av gras med spiredyktige frø ødelegger spireevnen
  • Lagring i minst tre måneder etter ammoniakkbehandling
  • Dyppluting med minimum ti dagers lagring etter dypping. Jo sterkere lut, jo kortere lagringstid kreves

Frø som bruker mer enn 24 t for å gå gjennom dyrets fordøyelsessystem vil også med stor sannsynlighet miste spireevnen. Det er ikke kjent hvor stor andel av frøene som bruker kortere tid gjennom dyret. Går dyret på talle er det viktig at denne får en god varmgang for å drepe resterende frø sin spireevne.

Behandling som kan ta spireevnen fra hønsehirsefrø er ellers dyppluting av halm.

Glyfosat i modent bygg

NLR Viken har også testet spireevnen etter glyfosatsprøyting i modent bygg. Sprøytingen ga svært positive resultater.

Det ble sprøytet i 2-radsåker på to lokaliteter i Vestfold. Åkrene ble sprøytet 20. august, som var 10 dager før tresking. Frøtopper ble plukket før tresking og spiring testet i januar. Resultatet viste at spireevnen ble redusert fra >70% på usprøyta til 7% for glyfosatsprøytet hønsehirse.

Honsehirse 2
Usprøytet frø av hønsehirse øverst og glyfosatsprøytet hønsehirsefrø nederst

Etterbehandling korn

Det er gode muligheter til å håndtere halm, grønnfôr og gras i rundballer på en måte som hindrer videre spredning av hønsehirse. Likevel er det viktig å sikre riktig behandling av arealet i etterkant. Bildet under viser at hønsehirse skyter umiddelbart når den er kuttet, helt uavhengig av hvor kort stubben er.

Andre kornarter enn bygg kan ikke sprøytes før tresking. Mer frø kan da være blåst gjennom treskeren. For å redusere antallet spiredyktige frø så mye som mulig anbefaler vi å unngå jordarbeiding etter tresking. Frø som ligger på bakken etter tresking vil tape seg mer før neste sesong via spiring på høsten, soppsmitte og at smågnagere og fugler plukker og spiser frø.

Hvilke, og hvor store effekter fangvekster har på hønsehirsefrø vites ikke. Det en kan se for seg er noe fuktigere forhold tidlig på høsten og at det både kan gi mer høstspiring og bedre forhold for sopp som kan ødelegge frøene.

Denne artikkelen er skrevet med utgangspunkt i tidligere arbeid i NLR Viken, som har hatt lengst erfaring med hønsehirse i Norge. Også bilder/ figurer er hentet fra dem, hovedsakelig produsert av John Ingar Øverland.