Fra vekstsesongen 2023 er tre slike varslingsmodeller mot bladflekksjukdommer i hvete er tilgjengelige for kornprodusentene på VIPS sin nettside (https://www.vips-landbruk.no/).

VIPS-modellen «bladflekksjukdommer i vårhvete» tar hensyn til sortsresistens, jordarbeiding (pløying/ikke pløying), forgrøde (hvete/ikke hvete), såtid, beregnet utviklingsstadium, værforhold bakover i tid, og værprognosen fire dager fremover. Ut ifra dette beregner modellen forventet sjukdomsutvikling, og det sammenlignes med en terskelverdi. Denne VIPS-modellen varsler om sprøytebehov når terskelen for økonomisk tap er nådd.

En annen risikomodell er basert bare på antall timer med høy fuktighet, og har vært tilgjengelig på VIPS-nettsidene siden 2020. Denne fuktmodellen er utviklet av SEGES i Danmark for å vurdere risiko for angrep av bladflekksjukdommer i både hvete og bygg. Fuktmodellen tar hensyn til antall timer med høy fuktighet, og beregnet utviklingsstadium.

En tredje modell har vært inkludert i feltforsøk i 2022 og vil bli tilgjengelig via VIPS-nettsidene i vekstsesongen 2023. Denne modellen er utviklet av NIBIO for å vurdere risiko for angrep av hveteaksprikk i hvete basert på fukt og temperatur ved busking og ved holkstadiet.

VIPS

I denne artikkelen presenteres resultater fra testing av de ulike modellene i feltforsøk. Testing av slike modeller er krevende og må skje over flere år siden vekstforholdene og dermed også sjukdomsangrepene er svært varierende mellom år.

Les hele artikkelen!