Landbruksdirektoratet sender hvert år ut en forespørsel til kommunene om å rapportere jordleiepriser.

I undersøkelsene ba Landbruksdirektoratet kommunene om å opplyse om gjennomsnittlig leiepris på areal, fordelt på produksjonene grasdyrking, korndyrking, grønnsak- og bærdyrking, potetdyrking, innmarks- og utmarksbeite. For jord som blir benyttet til korn- eller grasproduksjon ba vi også om at det skulle skilles mellom «god» og «dårlig» jord. Med «dårlig» jord menes jord som er dårlig grøftet eller i dårlig hevd. Det kan også være bratt jord, jord som er dårlig arrondert, vanskelig tilgjengelig, eller som har lite nyttig inndeling.

Årets jordleieundersøkelse viser at prisene på jordleie har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er høyere i år enn i fjor, noe som gir et mer presist resultat. Prisene for kornareal er på snaut 370 kroner per dekar. Den største prisnedgangen var for areal til potetdyrking, men der var prisnivået usedvanlig høyt i 2020. Også prisen for leie av jord til grasdyrking gikk ned til snaut 270 kroner per dekar.

Les mer