Konklusjoner

Vi har beregnet netto primærproduksjon (NPP) i alminnelige agronomiske dyrkingssystem på Innlandet. Ifølge våre beregninger var gjennomsnittlig NPP 553 kg C/ha/år, med en viss variasjon som ser ut til å samsvare med gjødslingsintensiteten og avlingsnivået i systemene. Tilførsel av karbon til jord var 304 kg C/ha/år, hvor et referansesystem skilte seg klart ut med svært lav tilførsel fordi halmen fjernes hvert år. Det var liten forskjell i karbontilførselen mellom eng- og kornsystem, men stor forskjell i hvilke plantedeler karbonet ble tilført gjennom. I kornsystem er mesteparten av tilført karbon å finne i overjordiske planterester. I engsystem er mesteparten av tilførselen knyttet til røtter og eksudater. I dette forsøket var det en sammenheng mellom beregnet karbontilførsel og karbonlageret (0-25 cm). Dette er målbart i et 20-30 års perspektiv.

Les hele artikkelen av Trond Henriksen

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1), Jord- og plantekultur 2021 side 113 - 117.