Prosjekttittel: Presisjonsjordbruk ut i praksis – forskningsbasert utvikling og kvalitetssikring av klimavennlige tjenester som er lønnsomme for bonden

Kortnavn: PRESIS

Prosjektets varighet: 2019 -2024

Innhold: NIBIO vil stå for digital infrastruktur, tjenesteutvikling og opplæring av rådgivere og andre brukere av tjenestene, og Senter for presisjonsjordbruk vil ha en sentral rolle.

NLR vil bistå med det viktige og omfattende arbeidet å skaffe kontrolldata, med brukerstøtte og rådgivning, og vil sammen med de andre samarbeidspartene bidra til å evaluere og forbedre tjenestene som utvikles.

Hovedmål: Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle et helhetlig system som skal sørge for at alle norske gårdbrukere som ønsker får tilgang på brukervennlige, teknologiske tjenester som er godt testet og tilpasset norske forhold, og som sikrer bonden sjøl eierskap til og lagringsløsninger for innsamlede data.

Delmål:

Delmål 1: Etablere en standardisert digital infrastruktur

Delmål 2: Operasjonalisere forskningsbaserte, teknologiske løsninger

Delmål 3: Tilpasse brukerstøtte og rådgivning

Delmål 4: Formidling

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Audun Korsæth

Samarbeidspartnere: Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Finansiering: Jordbruksavtalen

Annet: Les mer på prosjektets nettside og i artikkel på nibio.no