Prosjekttittel: Klimatilpasset norsk produksjon av mathvete med god bakekvalitet som gir stabil og høy selvforsyningsgrad

Kortnavn: MATHVETE

Prosjektets varighet: 2019-2023

Innhold: MATHVETE-prosjektet skal frembringe ny kunnskap som vil styrke konkurranseevnen og samarbeidet gjennom hele verdikjeden for mathvete, fra bonde til baker. Ny kunnskap om miljøfaktorer og gener som bidrar til variasjon i glutenkvalitet og proteininnhold vil 1) gi nye strategier for hveteforedling for simultant forbedret proteinnivå og glutenstabilitet, 2) muliggjøre målrettede tiltak for bonden for å bedre hvetekvaliteten gjennom valg av gunstige sorter og forbedret gjødslings- og høstingspraksis, 3) gi forutsigbar kvalitet for kornmottakene og møllene og derved begrense behovet for import, og 4) sikre tilgang på kvalitetsstabile melblandinger til bakeriene basert på en høy andel norsk hvete.

Hovedmål: Økt produksjon av norsk mathvete med stabil og god bakekvalitet i et fremtidig utfordrende klima, gjennom ny kunnskap og nye tilpasningsstrategier i verdikjeden, slik at norsk mølle- og bakeindustri kan basere sin produksjon på en stabil, høy andel norsk hvete

Delmål:

Delmål 1: Identifisere hvordan angrep av sopp (Microdochium spp.) og fuktig vær i modningsperioden påvirker oppbygging og nedbrytning av glutenproteiner. Utvikle metodikk for bruk i hveteforedling som kan måle sortenes evne til å motstå nedbrytning av glutenproteiner og gi stabil glutenkvalitet under varierende miljøforhold.

Delmål 2: Utvikle gjødslingsstrategier for sein delgjødsling, basert på sensorteknologi, for å oppnå optimalt proteininnhold ved høye avlingsnivåer.

Delmål 3: Identifisere høy-protein gener som kan brukes i norsk hveteforedling som gir effektiv utnyttelse av nitrogenet. Kartlegge det genetiske grunnlaget for å foredle sorter med stabil glutenkvalitet gjennom økt toleranse mot nedbrytning av gluten

Delmål 4. Kartlegge kvaliteten av årets hveteavling hver høst. Undersøke hvordan proteaser fra sopp kan påvirke melets bakekvalitet ved normale og lange fermenteringstider

Prosjekteier: Nofima

Kontaktperson: Anne Kjersti Uhlen

Samarbeidspartnere: NIBIO, NMBU, Graminor, Rothamsted Research, University of Minnesota