Prosjekttittel: Klimarobust og markedstilpasset produksjon av høsthvete i Norge

Kortnavn: ProHøst

Prosjektets varighet: 2021 - 2025

Innhold:

Hovedmål: Utvikle klimarobuste dyrkingsstrategier for å produsere høsthvete som tilfredsstiller behovene og kravene som markedet etterspør

Delmål:

Delmål 1: Undersøke betydningen av ulike jordarbeidingsstrategier for planteetablering, vinteroverlevelse og avling

Delmål 2: Undersøke effekten av høstgjødsling på planteutvikling, vinterherding, vinteroverlevelse og avling

Delmål 3: Undersøke betydningen av høstgjødsling på utviklingen av Microdochium spp. -relaterte sykdommer og eventuelle konsekvenser for kornkvalitet

Delmål 4: Øke utnyttelsen av høsthvete til matkorn ved bedre seleksjon av sorter og optimal, sensor-basert gjødsling

Delmål 5: Identifisere agronomiske og sosioøkonomiske faktorer som påvirker økonomien ved dyrking av høsthvete til mat eller fôr, for å øke beslutningsgrunnlaget knyttet til valg av strategier

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Annbjørg Øverli Kristoffersen

Samarbeidspartnere: NMBU, Graminor, Nofima, University of Minnesota, SLU Sveriges Landbruksuniversitet, Universität Hohenheim, NLR

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og samarbeidende industripartnere Yara, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Fiskå Mølle Moss, Norgesmøllene AS, Norwegian Agro Machinery AS