Prosjekttittel: Increased protein production from Norwegian barley for animal feed

Kortnavn: ProteinBar

Prosjektets varighet: 2023 -2023

Innhold: Skaffe mer kunnskap om de ulike rustsjukdommene på korn i Norge

Hovedmål: Å frambringe nødvendig kunnskap og verktøy for å øke proteinproduksjonen og utnyttelsen av norskprodusert bygg i kraftfôret til norske husdyr og derigjennom redusere behovet for import av proteinråvarer

Delmål:

1. Prøve ut og tilpasse sensorteknologier og modelleringsverktøy for rask og pålitelig måling av byggplantenes nitrogenstatus og gjødslingsbehov

2. Gjennomføre genetiske studier og utvikle seleksjonsverktøy for foredling av nye byggsorter med høyere proteininnhold

3. Utvikle tilpassede nitrogengjødslingsstrategier for effektiv og bærekraftig økning av proteininnholdet i bygg

4. Forbedre og tilpasse kraftfôrresepter som kan øke utnyttelsen av norskprodusert høy-protein bygg i kraftfôret til drøvtyggere og enmagede dyr.

5. Engasjere aktører i hele verdikjeden gjennom interaktive møter og formidlingstiltak for å oppnå økt norsk proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til fôr.

Prosjekteier: NMBU

Kontaktperson: Morten Lillemo

Samarbeidspartnere:

Norske: NMBU, Graminor, NIBIO, NLR, FK Fôrutvikling, Felleskjøpet Agri, Yara Norge

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL)

Annet: