Prosjekttittel: Fangvekster som klimatiltak i norsk kornproduksjon

Kortnavn: CAPTURE

Prosjektets varighet: 2021-2025

Hovedmål: Dokumentere klimaeffekten av fangvekster på kornarealer i Norge, samt å utvikle gode dyrkingsstrategier

Delmål:

Delmål 1: Dokumentere variasjon i oppsamlet karbonmengde via ulike fangvekststrategier og lagring av dette karbonet i jord under norske dyrkingsforhold.

Delmål 2: Dokumentere effekt av ulike fangvekststrategier på direkte og indirekte tap av lystgass.

Delmål 3: Oppsummere data for karbonlagring og lystgassutslipp og veie dem mot hverandre.

Delmål 4: Analysere relevans og sensitivitet av ulike produksjonsdata som kan innberettes ved bruk av fangvekster.

Delmål 5: Tilpasse ICBM-modellen til et norsk datasett og bruke den for å estimere lagring av fangvekst-karbon på sikt.

Delmål 6: Fremskaffe gode dyrkingsmetoder for å utnytte fangvekstenes potensiale som klimatiltak.

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Randi Berland Frøseth

Samarbeidspartnere: NIBIO, NMBU, NORSØK, SLU, HINN, NLR

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (jordbruksavtalemidler), Statsforvalteren i Trøndelag og næringspartnere Strand Unikorn AS og Yara Norge AS

Annet:

Les mer hos NIBIO