Det er gjennomført målinger med håndholdt N-sensor i gjødslingsforsøk med Thermus bygg. Målingene er gjennomført 7. - 10. juni. Byggplantene har kommet til begynnende strekking på alle feltene.

Delt gjødsling i bygg ser ut til å bli mer og mer aktuelt. Forsøksserien ser på forskjeller i å gjødsle med alt nitrogen på våren kontra dele opp nitrogenmengden ved å gi noe på våren og resten ved tidlig delgjødsling.

På våren er det gjødslet med nitrogentrinnene 8, 10, 12 og 16 kg N/daa. Flere av leddene som ble gjødslet med 8 kg N/daa på våren, fikk både startgjødsling og radgjødslet næring. Ved buskingsstadiet er det på leddene som fikk 8 kg N/daa på våren tilført enten 0, 4, 6 eller 8 kg N/daa.

Vekstsesongen 2021 så langt har bydd på flere utfordringer for det vårsådde kornet. Det meste ble sådd under gode forhold, men kanskje på litt for fuktig jord enkelte steder. I siste halvdel av mai kom det betydelige nedbørsmengder, og jord med dårlig struktur slet med å få vannet unna. Det førte til en del gulning i enkelte åkere. Etter det har vi hatt en periode med høye temperaturer og lite nedbør, og dermed begynnende tørkestress i en del åkere.

I områder med mye nedbør, og risiko for nedvasking og utvasking av nitrogen, slik som i år, er planlagt delgjødsling fordelaktig. Det reduserer risikoen for uheldig tap av nitrogen og gir mulighet for å tilpasse N-mengdene enda bedre til de rådende forholdene. På den andre siden krever en slik strategi at plantene får tak i nitrogenet som gis i vekstsesongen og legges på overflaten, når behovet for nitrogen er der. Denne forsøksserien undersøker både N-opptaket underveis i sesongen, og sjekker fasiten til høsten, målt som kg korn/daa, for de ulike gjødslingsstrategiene.

N-sensormålinger og bilder av forsøksfeltene

Sarpsborg

Felt 1 Osaker uke 23
Felt 1 Sarpsborg
Uke 23 Felt 1

Felt 1. Øsaker Sarpsborg. Gjødslingsforsøket i Thermus bygg på Øsaker ble sådd 28. april. Den 31. mai ble feltet delgjødslet, og var da på buskingsstadiet (z 23). Målingene med håndholdt N-sensor ble gjennomført 9. juni ved z 31, første leddknute synlig. I perioden etter delgjødsling har det kommet 10 mm nedbør på feltet. Foreløpig viser ikke målingene med håndholdt N-sensor noen tydelige forskjeller i N-opptakt mellom de ulike gjødslingsleddene. Så langt har plantene tatt opp 4-4,5 kg N/daa i overjordisk biomasse. Ugjødsla ruter har tatt opp i underkant av 2 kg N/daa. Foto: Øyvind Akselsen.

Romerike

Felt 2 Romerike uke 23
Felt 2 Romerike
Uke 23 Felt 2

Felt 2. Romerike. Gjødslingsforsøket i Thermus bygg på Romerike ble sådd 30. april og delgjødslet den 10. juni. Da var plantene i starten på strekkingsperioden (z 23-30). Målingene med håndholdt N-sensor ble gjennomført samme dag. Så langt har plantene tatt opp 3,5 kg N/daa i overjordisk biomasse. Ugjødsla ruter har tatt opp 1 kg N/daa. Foto: Michael Aamold.

Vestfold

Felt 3 Vestfold uke 23
Felt 3 Vestfold
Uke 23 Felt 3

Felt 3. Vestfold. Feltet, som ligger på Barkåker i Tønsberg, ble sådd 26. april. Det ble delgjødslet 4. juni på buskingsstadiet, og N-sensormålingene ble gjennomført 7. juni. Da hadde plantene så vidt startet på strekkingsperioden. N-opptakskurven viser økt opptak med økende mengde N ved vårgjødslingen. Tilført N ved delgjødsling ble gjort 3 dager før målingene, og det kom ikke noe nedbør i denne perioden. Det er derfor for tidlig å se utslag på N-opptaket for delgjødslingen. Det har vært fine forhold for N-frigjøring på feltet, og ugjødsla ruter har tatt opp 2 kg N/daa i overjordisk biomasse. Foto: Tore Røisehagen Daarstad

Østre Toten

Felt 4 Apelsvoll uke 23 Liggende
Felt 4 Apelsvoll
Uke 23 Felt 4

Felt 4. Østre Toten. Forsøksfeltet i Thermus på Apelsvoll ble anlagt 23. april og delgjødslet 31. mai når plantene var kommet til buskingsstadiet. N-sensormålingene ble gjennomført 9. juni. Da hadde plantene begynt strekkingsperioden, og hadde to leddknuter synlig (z 32). N-opptakskurven viser økt opptak med økende mengde N ved vårgjødslingen, men ingen effekt av delgjødslingen. Det kom ikke noe nedbør mellom delgjødsling og målinger, men i ettertid er feltet vannet med 30 mm vann. Ugjødsla ruter har tatt opp 1,3 kg N/daa i overjordisk biomasse. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen

Forsøksserien inngår i NFR-prosjektet OptiKorn, og er finansiert av NFR, sammen med en rekke næringspartnere, blant annet Yara Norge. Forsøksserien gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag. Det kan leses mer om forsøksserien i Kristoffersen, A.Ø. 2020. Nitrogengjødsling til bygg. Jord og Plantekultur 2020. NIBIO BOK 6(1) s 120-125.