Den første meldingene om funn av gulrust i 2020 er lagt ut som observasjon på VIPS.

For å skaffe mer kunnskap om de ulike rustsjukdommene på korn i Norge har Styret for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL) innvilget et nytt forskningsprosjekt. Prosjektet ledes av Morten Lillemo fra NMBU og med samarbeidspartnere fra inn og utland. De andre norske samarbeidspartnerne er Graminor, NIBIO og NLR.

Hveterust-prosjektet skal skaffe kunnskap om de ulike rustsjukdommene som angriper hvete i Norge som gulrust, svartrust og brunrust. Etter mange år uten gulrustproblemer i Norge er sjukdommen tilbake, som en følge av at soppen har utviklet nye raser om omgår den resistensen som finnes i flere av dagens sorter. I 2019 ble det for første gang på mange år også registrert betydelige angrep av brunrust enkelte steder på Østlandet.

Rustsykdommer utgjør derfor en stor trussel mot norsk hvetedyrking. Nye raser av gulrust har de siste årene forårsaket stor skade og flere av de viktigste hvetesortene på det norske markedet er mottakelige. Det haster med å utvikle effektive bekjempingsstrategier bygd på prinsippene om integrert plantevern, med bruk av resistente sorter i kombinasjon med effektive plantevernmidler når det trengs.

Hovedmålet med prosjektet er å ta en helhetlig tilnærming til sykdomskontroll ved å frambringe kunnskap om soppens tilstedeværelse, utvikling og overlevelse under norske forhold, utvikle sorter med bedre resistens og strategier for optimal bruk av sprøytemidler når resistensen i sortene ikke strekker til. Hovedfokuset vil være på gulrust, men en vil også ta hensyn til brunrust og svartrust som er forventet å øke i betydning på grunn av varmere klima. Betydelig testing av norske sorter og foredlingslinjer både i Norge og utenlands vil i kombinasjon med genetiske studier legge grunnlaget for en mer effektiv resistensforedling.

Prosjektet skal munne ut i praktiske anbefalinger til korndyrkerne som også inkluderer hensyn til andre viktige sykdommer på hvete i Norge. En vil teste ut i feltforsøk bekjempelse etter sprøyteterskler fra en Dansk modell. Det inngår også forsøk for å optimere behandlingen ved bl.a. å vurdere plantenes resistensegenskaper og utviklingsstadium på angrepstidspunktet. Målsettingen er å levere løsninger som støtter målene om en bærekraftig norsk matproduksjon basert på integrert plantevern.

Prosjektet vil knytte sammen den nasjonale ekspertisen på plantepatologi, planteforedling og hvetegenomikk på NMBU, NIBIO og Graminor, i nært samspill med verdens ledende ekspertise på rustsykdommer i hvete ved Aarhus Universitet i Danmark, CIMMYT i Mexico og partnere i Kina.

Viktige aktører i norsk kornbransje som Graminor, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Bayer, BASF og Syngenta bidrar til finansiering av prosjektet. De vil ha direkte nytte av prosjektresultatene i sin virksomhet i tillegg til at de er viktige formidlere av kunnskap til norske korndyrkere når det gjelder sortsvalg og plantevern. Videre vil prosjektet nå ut med konkrete anbefalinger og tiltak til hvetedyrkerne gjennom samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR), som også deltar med feltforsøk i prosjektet.

HVETERUSTPROSJEKTET

Prosjektet «Sustainable management of rust diseases in wheat” er finansiert over Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL). Prosjektperioden er 2020 – 2023.