Askeinnhold i fôrprøva er en indikator på mengde jord, som sier noe om fare for problemer med fôrverdi og hygienisk kvalitet. I artikkelen Utfordringer med forurensede beitearealer, fôrhøsting og skadde rundballer etter flom hos Animalia er satt ei grense på 150 gram aske pr kg tørrstoff til mjølkeku- og geitebuskaper for at fôret skal vrakes, og vi mener sauebuskaper gjerne kan sette grensa enda lågere.

Ta prøve av surfôr lagra i 2 måneder

Med tanke på å få ferdig ensileringsprosess (fermentering) og mulig utvikling av uønska bakterier er det anbefalt at fôret lagres i 2 måneder før bruk. Analyseteknisk bør også prøvene være av surfôr, ikke ferskt gras. Mye av slåtten etter flommen er høsta lite fortørka, og det er fristende å fôre av dette før frosten setter inn. Da bør du ta av det du er trygg på er fri for forurensing.

Mye aske/jord gir usikre NIR-svar

Analyse av fôr med høgt askeinnhold er vanskeligere enn normalt, med mer usikre fôrverdier. NIR-analyse, som er suverent mest brukt, baserer seg på kalibreringer mot andre analysemetoder, og disse kalibreringene er ikke tilpassa fôr med høgt askeinnhold. Jord/aske er ikke fordøyelig, og det er en av årsakene til at de fleste kvalitetsmål vil bli feilvurdert slik at analysesvar for energi, fordøyelighet med mer er dårlig egna i fôrplanlegging.

Fra NIR- til kjemisk analyse

Når du vil ha analysert usikkert fôr kan du i utgangspunktet bestille vanlig NIR-analyse, og da få svar på askeinnhold. Er askeinnholdet høgt vil laboratoriet kontakte deg med tanke på kjemisk analyse, av så vel næringsinnhold som gjæringskvalitet. Men ligger askeinnholdet over anbefalt grense er det jo liten grunn til å gå videre. Det er også mulig å få kjemisk analyse bare for aske til lågere pris, men det er trolig mindre aktuelt om du har tenkt å bruke fôret.

Analysér hygienisk kvalitet

Vi anbefaler analyse som inkluderer hygienisk kvalitet når du vil sjekke usikkert fôr. Det er ofte her problemene med bruk av fôret oppstår, i større grad enn fôrverdien i seg sjøl. Hygienisk kvalitet innebærer at en del av prøva pakkes i egen pose før innsending, da analysen gjennomføres med andre metoder. Du kan da holde igjen denne posen og fryse den ned, inntil du får svar på den vanlige analysen. Fôret du skal bruke er trolig også frosset, om ikke dypfryst, når analysesvar er på plass, slik at den hygieniske prøven ikke har tapt verdi.

Listeriabakterier

De vanlige analysepakkene for hygienisk kvalitet hos Eurofins og Ofotlab inkluderer ikke listeria-bakterier, men Eurofins tilbyr egen analyse av listeriabakterier. Det er imidlertid vanskelig å få gode, representative prøver av listeriabakterier, da de gjerne forekommer bare i små områder av rundballen. Du har dermed ingen garanti for at fôret er listeriafritt sjøl om det ikke er funnet bakterier i analysen.

Kontakt din rådgiver for uttak av fôrprøver

Hva er mye jord ?

Vi sendte inn noen forurensa grasprøver rett etter flommen for sjekk av jordinnhold, og fikk beskjed om at de ikke var egna til NIR-analyse på grunn av stort jord-/askeinnhold. Disse skal nå analyseres kjemisk, men vi har fått foreløpige tall for askeinnhold. Sjøl prøva med klart minst jordinnblanding, med to av prøveklippene vist i bildet under, inneholdt om lag 240 gram aske pr kg tørrstoff. Vil du være helt trygg må du ha svært låg toleranse for jordinnblanding!

Flomprv 4 Tromsnes 800b
To prøveklipp på Fåvang 16.august, begge med relativt lite belegg av silt etter flommen. Foto: Oddbjørn Kval-Engstad.