KornFUTH - Prøving av byggsorter med og uten soppbekjempelse og vekstregulering på Østlandet og i Midt-Norge

For å kunne gi sikrere veiledning om valg av byggsort ble det i regi av KornFUTH startet en ny serie med demonstrasjonsforsøk der de viktigste markedssortene prøves med og uten sopp- og stråforkortningsmidler på Østlandet og i Midt-Norge. Forsøkene er en del av prosjektet KornFUTH som finansieres av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

Les mer ›

Byggsorter og soppbekjempelse

I gjennomsnitt for årene 2011 - 2014 har Edel gitt størst meravling for soppbekjempelse etterfulgt av Tiril.

Les mer ›

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Værforholdene det enkelte år varierer normalt svært mye, og det er store lokalklimatiske variasjoner.

Les mer ›

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

I denne forsøksserien testes sortene med bruk av soppmidler for at de skal holdes så friske som mulig.

Les mer ›

Hvilke konsekvenser kan endret jordarbeiding ha for angrep av kornsjukdommer, utvikling av mykotoksiner og bruk av soppmidler?

En rapport utgitt av Bioforsk i 2012 avdekket at redusert jordarbeiding vil forårsake økt behov for bruk av kjemiske ugras- og soppmidler.

Les mer ›

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger

Blanding av ulike midler er viktig for å unngå reistens. Forsøkene tyder på at en ved å kombinere midler med ulike virkningsmekanismer kan få like god effekt som med Proline aleine.

Les mer ›

Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg

Moddus og Cereone ga begge redusert strålengde og også redusert legde. I felt med legde førte bruk av vekstregulator til økt avling.

Les mer ›

Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn

Ny dyrkingsveiledning utarbeidet av Bioforsk Plantehelse i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Forsøk med soppmidlet Bixafen i hvete

Bruk av soppmidler med ulik virkningsmekanisme er svært viktig for å hindre resistensdannelse.

Les mer ›

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger

Unni Abrahamsen og Oleif Elen presenterer her de første resultatene fra denne forsøksserien.

Les mer ›

Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg 2010

Flere av de yterike 6-radssortene på markedet har dårlig stråkvalitet. En forsøksserie som ble startet i 2010 ser på hvordan slike sorter bør behandles.

Les mer ›

Strategier for soppbekjempelse i hvete

Riktig behandlingsstrategi er viktig for å unngå oppbygging av resistens mot plantevernmidlene og for å ta ut masimale avlinger. Det var store utslag for behandling både i vår- og høsthvete i 2009.

Les mer ›

Forsøk med soppbekjempelse i bygg 2009

Forsøkene ble anlagt i 6-radssorter med bygg som forgrøde. Avlingsøkningen for soppbehandling har vært ca. 10 %.

Les mer ›

Tidlige byggsorter og soppbekjempelse

Aktuelle tidlige byggsorter er dyrket i Midt-Norge med og uten behandling mot sopp.

Les mer ›

Strategier for soppbekjempelse i hvete

Artikkelen presenterer resultatene fra sprøyteforsøk med ulike behandlingsstrategier i høst- og vårhvete i 2008

Les mer ›

Betydning av dyrkingstekniske tiltak for utvikling av Fusarium og mykotoksiner i korn

I denne artikklen hentet fra Bioforsk Fokus nr. 1 i 2006 ser Birgitte Henriksen fra Bioforsk Plantehelse på betydningen av dyrkingstekniske tiltak for utviklingen av Fusarium og mykotoksiner i korn.

Les mer ›

Strategier for soppbehandling i bygg

En behandling ved BBCH 45 gav best økonomisk utbytte.

Les mer ›

Vurdering av risiko for utvikling av Fusariumtoksiner i korn

Fusariumtoksiner i korn utgjør en helserisiko for mennesker og dyr. Mattilsynet har fastsatt grenseverdier for innhold av noen slike toksiner i korn.

Les mer ›

Resistens hos byggmjøldogg mot strobiluriner

Melding fra Dansk Landbruksrådgivning:

Les mer ›

Sprøyting mot overvintringssopp

I denne artikkelen gjør Unni Abrahamsen fra Bioforsk Øst Apelsvoll rede for resultatene fra de siste åras forsøk med sprøyting mot overvintringssopp i korn.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side

Fra andre

Forventer et år med mye sopp i korn 05.07.2017

En del er ferdig med soppsprøyting, mens andre vurderer situasjonen. Fra i forrige uke begynte vi å se en del symptomer på sopp.

Økonomisk soppbekjempelse i korn 2017 27.06.2017

Soppsprøyting må tilpasses forholdene og gir god økonomi når det er påkrevd. Det gjelder både for høstkorn, vårhvete og bygg.

Tidlig sopp og vekstregulering, evt. sen ugrassprøyting i vårkorn 15.06.2017

Det har kommet en del nedbør, temperaturene er ikke så aller verst så vi bør regne med at vi har hatt en periode som er gunstig for utvikling av sopp.

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet 24.05.2016

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV) 03.05.2016

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Forsøk med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience 20.04.2016

Forsøket med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience har som formål å sammenligne virkningen av flere preparat og doser.

Forsøk med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience 20.04.2016

Forsøket med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience har som formål å sammenligne virkningen av flere preparat og doser.

Bygg med og uten soppbehandling - VIPS 2015 20.04.2016

Vips feltet har som formål å se hvordan byggsortene presterer når de blir soppbehandlet.

Bygg med og uten soppbehandling - VIPS 2015 20.04.2016

Vips feltet har som formål å se hvordan byggsortene presterer når de blir soppbehandlet.

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering 20.04.2016

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.