Hvordan påvirkes skjebnen til plantevernmidler i jord og vann ved endret jordarbeiding?

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Hvilke konsekvenser kan endret jordarbeiding ha for angrep av kornsjukdommer, utvikling av mykotoksiner og bruk av soppmidler?

En rapport utgitt av Bioforsk i 2012 avdekket at redusert jordarbeiding vil forårsake økt behov for bruk av kjemiske ugras- og soppmidler.

Les mer ›

Konsekvenser for plantevern ved endret jordarbeiding – Hvordan påvirkes ugraset og bruken av ugrasmidler i korn?

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Plantevernmidler - Krav til oppholdsvær etter sprøyting

Regnfastheten, og dermed kravet til antall timer med oppholdsvær etter sprøyting variere betraktelig mellom ulike plantevernmidler.

Les mer ›

Integrert plantevern

Integrert plantevern går ut på å ta i bruk alle brukbare teknikker og metoder som lar seg forene for å holde skadegjørerne under det nivået som forårsaker økonomisk skade.

Les mer ›

Flora - svenske og danske ugrasnavn

Her kan du finne norske navn på ugras når du skriver inn svenske og danske navn og omvendt. Du finner også engelske, tyske, islandske og latinske navn.

Les mer ›

Utviklingsstadier i korn

Ved anbefaling av tidspunkt for observasjoner og tiltak i kornåkre blir det ofte referet til plantenes utviklingstrinn. Illustrasjonen er hentet fra Jord- og plantekultur 2007/ Bioforsk forkus 2 (2)

Les mer ›

Plantevernmidler

Mattilsynet har lister over plantevernmidlene i Norge. Her kan du bl.

Les mer ›

Plantevernleksikonet

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon rundt biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr.

Les mer ›

Oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler.

Plantevernguiden er en nettbasert tjeneste som gir deg muligheten til å søke etter plantevernmidler mot en angitt skadegjører.

Les mer ›

Fra andre

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg 01.06.2017

Ugrasmodellen i VIPS er et nyttig hjelpemiddel ved valg av frøugrasmidler i korn. Det er også viktig å ha en god sprøytestrategi slik at man unngår utvikling og oppformering av resistent ugras.

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav 28.02.2017

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Integrert plantevern i korn 23.01.2017

Integrert bekjempelse skal være rettesnoren for alle planteverntiltak i kornåkeren.

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet 24.05.2016

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Utnytt erfaringene fra ugraskampen 09.01.2016

Vi får lite nytt innen kjemiske midler til ugrasbekjemping i korn denne sesongen. Med svært ulike vekstforhold og bekjempingsmuligheter de siste åra, bør vi i stedet utnytte erfaring (og notater ?

Når åkeren blir syk 20.05.2015

Det kan være vanskelig å velge rett strategi når man oppdager en skadegjører i åkeren. VIPS er et viktig verktøy som kan hjelpe deg.

Rapport prosjekt: Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa 06.01.2015

Målet med prosjektet var å belysa avlingsnivået i eng på gardar der det over fleire år berre er tilført ca. 3 kg fosfor gjennom husdyrgjødsla.

Damp dreper frøoverførte sykdommer 15.12.2014

Friskt såkorn er en viktig forutsetning for å lykkes med økologisk kornproduksjon.

Stripemosaikk i korn 05.12.2014

Våren 2014 ble det funnet viruslignende symptomer i høsthveten på flere lokaliteter bl.a. i Akershus og Østfold. Symptomene lignet stripemosaikk.