Nematoder i korn

Årets vekstsesong har vist at mange har problemer med nematoder. Nematoder kan gjøre skade på alle kornartene.

Les mer ›

KornFUTH - Prøving av byggsorter med og uten soppbekjempelse og vekstregulering på Østlandet og i Midt-Norge

For å kunne gi sikrere veiledning om valg av byggsort ble det i regi av KornFUTH startet en ny serie med demonstrasjonsforsøk der de viktigste markedssortene prøves med og uten sopp- og stråforkortningsmidler på Østlandet og i Midt-Norge. Forsøkene er en del av prosjektet KornFUTH som finansieres av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

Les mer ›

Byggsorter og soppbekjempelse

I gjennomsnitt for årene 2011 - 2014 har Edel gitt størst meravling for soppbekjempelse etterfulgt av Tiril.

Les mer ›

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Værforholdene det enkelte år varierer normalt svært mye, og det er store lokalklimatiske variasjoner.

Les mer ›

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

I denne forsøksserien testes sortene med bruk av soppmidler for at de skal holdes så friske som mulig.

Les mer ›

Hvordan påvirkes skjebnen til plantevernmidler i jord og vann ved endret jordarbeiding?

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Hvilke konsekvenser kan endret jordarbeiding ha for angrep av kornsjukdommer, utvikling av mykotoksiner og bruk av soppmidler?

En rapport utgitt av Bioforsk i 2012 avdekket at redusert jordarbeiding vil forårsake økt behov for bruk av kjemiske ugras- og soppmidler.

Les mer ›

Konsekvenser for plantevern ved endret jordarbeiding – Hvordan påvirkes ugraset og bruken av ugrasmidler i korn?

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger

Blanding av ulike midler er viktig for å unngå reistens. Forsøkene tyder på at en ved å kombinere midler med ulike virkningsmekanismer kan få like god effekt som med Proline aleine.

Les mer ›

Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg

Moddus og Cereone ga begge redusert strålengde og også redusert legde. I felt med legde førte bruk av vekstregulator til økt avling.

Les mer ›

Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn

Ny dyrkingsveiledning utarbeidet av Bioforsk Plantehelse i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Forsøk med soppmidlet Bixafen i hvete

Bruk av soppmidler med ulik virkningsmekanisme er svært viktig for å hindre resistensdannelse.

Les mer ›

Plantevernmidler - Krav til oppholdsvær etter sprøyting

Regnfastheten, og dermed kravet til antall timer med oppholdsvær etter sprøyting variere betraktelig mellom ulike plantevernmidler.

Les mer ›

Anbefalinger for bruk av klebemiddel

Klebemiddel er nødvendig ved bruk av mange "lavdosemidler" ved ugrassprøyting i korn, men hvilke og hva når en blander med andre midler?

Les mer ›

Integrert plantevern

Integrert plantevern går ut på å ta i bruk alle brukbare teknikker og metoder som lar seg forene for å holde skadegjørerne under det nivået som forårsaker økonomisk skade.

Les mer ›

Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler og blandinger

Unni Abrahamsen og Oleif Elen presenterer her de første resultatene fra denne forsøksserien.

Les mer ›

Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg 2010

Flere av de yterike 6-radssortene på markedet har dårlig stråkvalitet. En forsøksserie som ble startet i 2010 ser på hvordan slike sorter bør behandles.

Les mer ›

Harver til mekanisk bekjempelse av kveke

I Danmark ble det høsten 2009 utført en Farmtest av harver til mekanisk kvekebekjempelse. Harvene som er testet er Kvik-Up, Kvikkiller, Dalbo Dinco og Horsch Terrano stubbharv.

Les mer ›

Rotgallnematode, korncystenematoder og andre nematoder i korn

John Ingar Øverland i Vestfold Forsøksring har skrevet denne artikkelen om nematoder i korn.

Les mer ›

Flora - svenske og danske ugrasnavn

Her kan du finne norske navn på ugras når du skriver inn svenske og danske navn og omvendt. Du finner også engelske, tyske, islandske og latinske navn.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side

Fra andre

Bekjemping av kveke i modent bygg 30.08.2017

Kveke stjeler næring og vanskeligjør tresking. Det er mye åker som er grønn av kveke, og mange bør gjøre tiltak mot kveka i år.

Husk floghavrekontrollen, tid for å luke 19.07.2017

Det på tide å begynne å gå og sjekke om det er floghavre når kornet har skutt. Det er krav om årlig floghavrekontroll av all åker, unntagen flerårig eng.

Forventer et år med mye sopp i korn 05.07.2017

En del er ferdig med soppsprøyting, mens andre vurderer situasjonen. Fra i forrige uke begynte vi å se en del symptomer på sopp.

Økonomisk soppbekjempelse i korn 2017 27.06.2017

Soppsprøyting må tilpasses forholdene og gir god økonomi når det er påkrevd. Det gjelder både for høstkorn, vårhvete og bygg.

Ty til terskler før tiltak 22.06.2017

Alvorlige angrep av skadedyr i korn er sjeldent et problem, og bare i enkelte år og områder er det lønnsomhet i bekjempelse.

Spill ugraskortene rett 22.06.2017

Den dyreste ugrasbekjempelsen er å måtte sprøyte opp igjen. For å unngå en dyr bekjempelse må en lykkes første gang. Riktig vurdering av ugraset, vekstforholdene og kulturveksten sikrer at du lykkes.

Glyfosatsprøyting i korn 22.06.2017

Enn så lenge har vi fortsatt glyfosat til å bekjempe kveke, andre grasugras og rotugras i korn.

Tidlig sopp og vekstregulering, evt. sen ugrassprøyting i vårkorn 15.06.2017

Det har kommet en del nedbør, temperaturene er ikke så aller verst så vi bør regne med at vi har hatt en periode som er gunstig for utvikling av sopp.

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg 01.06.2017

Ugrasmodellen i VIPS er et nyttig hjelpemiddel ved valg av frøugrasmidler i korn. Det er også viktig å ha en god sprøytestrategi slik at man unngår utvikling og oppformering av resistent ugras.

Bekjemp tunrapp tidlig 18.05.2017

De tidligst sådde kornåkrene har nå spirt og i kommende dager vil det grønnes i flere kornåkrer. Det er ikke bare sådde vekster å observere, blant annet tunrapp kommer veldig raskt til syne nå.