Hvordan påvirkes skjebnen til plantevernmidler i jord og vann ved endret jordarbeiding?

I 2012 ble det laget en rapport om konsekvenser endret jordarbeiding får for plantevern i korn.

Les mer ›

Teknikk for minsket jordpakking

Artikkelen fra SLU tar for seg effekten av ulike løsninger for å minske jordpakkingen. Stikkord i artikkelen er marktrykk, dekktrykk, tvillinghjul og boggihjul og pløyeteknikk.

Les mer ›

Langvarige forsøk med redusert jordarbeiding på Kise: Resultater 2005-2009 sammenlignet med tidligere år

Det er mulig å gjennomføre redusert jordarbeiding over lang tid på morenelettleire i det indre Østlandet skriver Hugh Riley fra Bioforsk Øst Apelsvoll.

Les mer ›

Jordarbeidingsforsøk på ulike jordarter

Langvarige jordarbeidingsforsøk på ulike jordarter på Kise og Øsaker: Resultater fra 1998-2004, sammenlignet med tidligere år.

Les mer ›

Redusert jordarbeiding til høstkorn

Bioforsk har i samarbeid med Forsøksringene SørØst og Romerike oppsummert erfaringene i prosjektet Redusert jordarbeiding til høstkorn.

Les mer ›

Redusert jordarbeiding til høstkorn gir mindre erosjon

Høstkorn som er pløyd og harvet om høsten kan i enkelte år være de mest erosjonsutsatte arealene. Redusert jordarbeidng til høstkorn kan redusere tap av jord og næringsstoffer.

Les mer ›

Jordarbeiding og jordpakking

God jordstruktur og porefordeling er avgjørende for å sikre plantene god vann og næringstilgang. I vedlagte artikkel skrevet av Till Seehusen i Vestoppland forsøksring, kan du bl.a.

Les mer ›

Fra andre

God økonomi i RMP tiltak 11.05.2017

1600 – 2000 kr/ daa i tilskudd for grasdekte vannveier, og vegetasjonssoner i spesielle områder.

Fem trinn til fruktbar jord 31.01.2017

La fotosyntesen gi næring til både store avlinger og god jordstruktur med økt jordfruktbarhet.

Jordarbeiding - tidlig såing 21.04.2016

Tidlig såing, både datomessig og i forhold til jordas vanninnhold, øker risikoen for å påføre arealene pakkeskader. Såing da kan kun lykkes ved få overkjøringer med lett utstyr.

Jordforbedring med myr 20.04.2016

Norsk landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har i samarbeid med Ramlo Sandtak AS prøvd ut myr som jordforbedring.

Jordforbedring med myr 20.04.2016

Norsk landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har i samarbeid med Ramlo Sandtak AS prøvd ut myr som jordforbedring.

Mat jorda og få mat igjen! 30.03.2016

″Fordi jeg har jord, kan jeg leve″ J.I. Rodale. Jordlivet må holdes i form året igjennom for at det i vekstsesongen kan yte på topp.

Rådgivere på egen gård 15.03.2016

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Jordkultur og utstyr for jordarbeiding. Fagmøte og ploginnstillingar 01.02.2016

Jordkultur, jordliv og utstyr for jordarbeiding. Velkommen til fagmøte på plogfabrikken til Kverneland samt dagar med innstilling av eigen plog.

Erosjon fra høstkornarealer 12.01.2016

Som følge av klimaendringene kan det å bevare matjorda på åkerene bli en enda større utfordring enn i dag. Hvordan kan vi unngå erosjon?

Et sted må grensa gå 20.05.2015

Jordanalyser, arrondering og logistikk er bare noen av flere viktige faktorer som bør være avgjørende for hvordan man deler inn skifter. koordinatfestede jordprøver kan være en god start.