Gjødseleffekt av biorest fra husholdningsavfall - resultater 2014

Gjødseleffekten av biorest samsvarer stort sett med mengden ammonium-N i bioresten skriver Annbjørg Ø. Kristoffersen, og Jostein Skretting i denne artikkelen

Les mer ›

Gjødselvirkning av organisk avfall fra storsamfunnet

Biorest fra matavfall fungerer godt som gjødsel til korn. Gjødselvirkningen er sammenlignbar med blautgjødsel fra storfe.

Les mer ›

Risikovurdering av avløpsslam

For første gang ble det i Norge i 2009 foretatt en omfattende risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel.

Les mer ›

Kalkulator for verdi av husdyrgjødsel

Det svenske prosjektet "Greppa Näringen" har utviklet et program for beregning av verdien på husdyrgjødsel.

Les mer ›

Flytende biorest som gjødsel til korn

Flytende bioroest av kildesortert matavfall fra GLØR er godt egnet som gjødsel til korn viser disse forsøkene på Østre Toten og Søre Ål.

Les mer ›

Rett prioritering og god utnytting av bondens gull

God og fornuftig gjødslingsplanlegging er viktig for å utnytte en begrenset ressurs, samtidig som det klarlegges et eventuelt næringsbehov utenfra skriver Morten Berntsen og Steinar Lier fra Hedmark Landbruksrådgiving i denne artikkelen. (Foto: Morten Berntsen)

Les mer ›

Effekt av avløpsslam på jordbruksarealer

I denne rapporten presenteres resultater fra to feltforsøk i korn, anlagt på leirjord våren 2007, med tilførsel av tre typer avløpsslam (FREVAR, VEAS, TAU), husdyrgjødsel og mineralgjødsel.

Les mer ›

Faktaark om avløpsslam

Norsk Vann som er en interesseorganisasjon for VA-sektoren har utarbeidet en serie faktaark om avløpsslam.

Les mer ›

Gjødsling med "Biosolids"

Denne artikkelen fra Origon State University omhandler bruken av "biosolids" eller kloakkslam som gjødsel på jordbruksarealer.

Les mer ›

Fra andre

Flytende biogjødsel fra GLØR 27.01.2017

Biorest, eller flytende biogjødsel, er et godt gjødslingsalternativ der det er tilgang på slik gjødsel. Utfordringen ligger i lagerkapasitet og transport for spredning i noen hektiske vårdager.

Gjødsling til økologisk bygg 20.12.2016

Næringsforsyning anses som en av flaskehalsene innenfor økologisk korndyrking. Spesielt viser dette seg i bygg. I forsøkene har gjødsling gitt stor avlingsrespons.

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er? 11.05.2016

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er? 11.05.2016

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er? 11.05.2016

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Biogjødsel til korn 2015 03.03.2016

Forsøket med biogjødsel i korn i 2015 var tredje året med denne typen demonstrasjonsfelt, og er et samarbeid med GreVe/Ivar Sørby og NLR Viken.

Husdyrgjødsel – prøvetaking og verdi 29.01.2016

I høve til pris på innkjøpt mineralgjødsel representerer i grove trekk eitt tonn blautgjødsel storfe om lag kr. 100,-.

Biogjødsel fra matavfall 12.01.2016

Biogjødsel fra matavfall er en verdifull ressurs, spesielt på gårder som ikke har husdyr. Gjødsla inneholder mye lett tilgjengelig nitrogen som utnyttes best når den brukes tidlig i vekstsesongen.

Biorest til korn 2014 21.12.2015

Det som vi omtaler som biorest er den våte delen etter kompostering og uttak av energi fra husholdningsavfall. Det er fremdeles en del som har den oppfatning at biorest inneholder kloakkslam.

Biogjødsel til korn 19.01.2015

For andre året på rad ble det i 2014 gjennomført storskala demonstrasjonsfelt med biogjødsel til korn i samarbeid med Greve Biogass og Ivar Sørby.