Gjødslingsstrategier og proteininnhold i høsthvete

Bernt Hoel ved NIBIO Korn og frøvekster presenterer i denne artikklen hentet fra Jord-og Plantekulturboka 2015 resultater og erfaringer fra gjødslingsforsøk i høsthvete utført de siste 15 årene.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

Høstrug har gitt klart best resultat viser denne sammenstillingen av forsøkene med arter og sorter i høstkorn i perioden 1997 - 2013 som Mauritz Åssveen fra Bioforsk Korn og frøvekster har foretatt.

Les mer ›

Vår- og delgjødsling til høsthvete

Det ble ikke funnet sikre avlingsforskjeller mellom de undersøkte gjødslingsstrategiene.

Les mer ›

Fosforgjødsling til høstkorn

Balansegjødsling med fosfor er hovedprinsippet der jorda har ønsket P-Al nivå.

Les mer ›

Delt gjødsling til hvete (høst- og vår), tidspunkt og mengde

Artikkelen av Bernt Hoel fra Bioforsk Øst Apelsvoll oppsummerer de nyeste resultatene. Delt gjødsling gir mulighet for å tilpasse gjødslinga utover i sesongen.

Les mer ›

Svovelgjødsling til høsthvete

Det var betydelig avlingsnedgang og svakere proteinkvalitet ved å utelate svovel ved gjødsling av høsthvete på sandjord og på felt i Trøndelag. Det var ikke respons for gjødsling utover 1,2 kg S/daa.

Les mer ›

Strategier for delt gjødsling til høstrug.

Delt gjødsling er vanlig i rug for å gi optimal avling og kvalitet.

Les mer ›

Strategier for delt gjødsling til høsthvete.

Forsøkene viste at en gangs delgjødsling til høsthvete er et meget interessant alternativ til det tradisjonelle opplegget med to ganger delgjødsling.

Les mer ›

Fra andre

Rådgivere på egen gård 15.03.2016

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Erosjon fra høstkornarealer 12.01.2016

Som følge av klimaendringene kan det å bevare matjorda på åkerene bli en enda større utfordring enn i dag. Hvordan kan vi unngå erosjon?

Verdiprøving av høsthvetesorter 2014 18.12.2015

Det er fortsatt behov for prøving av nye sorter av høsthvete. De beste sortene i årets felter var Skagen og Ellvis samt den nye polske sorten Jantarka.

Høsthvete i år? 12.08.2015

Der er vel ikke mange som rekker å så høsthvete etter korn i år, men noen kan så etter eng, og noen steder er det ikke sådd ennå i år, og en står fritt til å så høstkorn.

Høsthvete i år? 12.08.2015

Der er vel ikke mange som rekker å så høsthvete etter korn i år, men noen kan så etter eng, og noen steder er det ikke sådd ennå i år, og en står fritt til å så høstkorn.

Aktuelle høsthvetesorter 2015 05.08.2015

Høsthvetesorter 2015, markedsandeler, tilgjengelige sorter og dyrkingsegenskaper

Aktuelle høsthvetesorter 2015 05.08.2015

Høsthvetesorter 2015, markedsandeler, tilgjengelige sorter og dyrkingsegenskaper

Aktuelle høsthvetesorter 2015 05.08.2015

Høsthvetesorter 2015, markedsandeler, tilgjengelige sorter og dyrkingsegenskaper

Gi høstkornet god oppfølging 20.05.2015

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.

Høsthvete 13.05.2015

Heldig er den som har mye høsthvete og som ikke trenger å plages med alt for mye vårkorn som skal i jorda nå. Men det blir litt blanding av arbeidsoperasjoner for noen kanskje.