Gjødseleffekt av biorest fra husholdningsavfall - resultater 2014

Gjødseleffekten av biorest samsvarer stort sett med mengden ammonium-N i bioresten skriver Annbjørg Ø. Kristoffersen, og Jostein Skretting i denne artikkelen

Les mer ›

Gjødslingsstrategier og proteininnhold i høsthvete

Bernt Hoel ved NIBIO Korn og frøvekster presenterer i denne artikklen hentet fra Jord-og Plantekulturboka 2015 resultater og erfaringer fra gjødslingsforsøk i høsthvete utført de siste 15 årene.

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

Høstrug har gitt klart best resultat viser denne sammenstillingen av forsøkene med arter og sorter i høstkorn i perioden 1997 - 2013 som Mauritz Åssveen fra Bioforsk Korn og frøvekster har foretatt.

Les mer ›

Gjødselvirkning av organisk avfall fra storsamfunnet

Biorest fra matavfall fungerer godt som gjødsel til korn. Gjødselvirkningen er sammenlignbar med blautgjødsel fra storfe.

Les mer ›

Fosfôrgjødsling til vårkorn i forhold til P-Al nivå i jorda

Utslagene for å tilføre fosfor varierte mellom årene, men de nye fosfornormene som er relatert til jordas fosforinnhold målt som P-Al ser i hovedsak ut til å stemme.

Les mer ›

Vår- og delgjødsling til høsthvete

Det ble ikke funnet sikre avlingsforskjeller mellom de undersøkte gjødslingsstrategiene.

Les mer ›

Krossensilering av korn

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder.

Les mer ›

Fosforgjødsling til høstkorn

Balansegjødsling med fosfor er hovedprinsippet der jorda har ønsket P-Al nivå.

Les mer ›

Risikovurdering av avløpsslam

For første gang ble det i Norge i 2009 foretatt en omfattende risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel.

Les mer ›

Kalkulator for verdi av husdyrgjødsel

Det svenske prosjektet "Greppa Näringen" har utviklet et program for beregning av verdien på husdyrgjødsel.

Les mer ›

Delt gjødsling til hvete (høst- og vår), tidspunkt og mengde

Artikkelen av Bernt Hoel fra Bioforsk Øst Apelsvoll oppsummerer de nyeste resultatene. Delt gjødsling gir mulighet for å tilpasse gjødslinga utover i sesongen.

Les mer ›

Flytende biorest som gjødsel til korn

Flytende bioroest av kildesortert matavfall fra GLØR er godt egnet som gjødsel til korn viser disse forsøkene på Østre Toten og Søre Ål.

Les mer ›

Kaliumgjødsling til korn

Resultatene fra denne forsøksserien viser en avlingsøkning på opptil 5 kg K pr. dekar skriver Annbjørg Øverli Kristoffersen i denne artikkelen.

Les mer ›

Gjødsling etter Yara N-sensor øker treskekapasiteten

Tyske forsøk viser at treskekapasiteten økes med 9 - 14,5 % når nitrogene tildeles ved hjelp av Yara N-sensor. Årsaken er mer ensartet modning og mindre legde.

Les mer ›

Gjødslingsstrategier - Effektiv våronn

Mange dyrkere er på jakt etter gjødselstrategier som kan spare tid i våronna. I denne forsøksserien ser Bernt Hoel fra Bioforsk Øst Apelsvoll på konsekvensene av ulike metoder på kornavlinga.

Les mer ›

Fosforgjødsling til vårkorn

Forsøksserien ble startet i 2006 for å skaffe mer kunnskap om fosforbehovet til korn.

Les mer ›

Rett prioritering og god utnytting av bondens gull

God og fornuftig gjødslingsplanlegging er viktig for å utnytte en begrenset ressurs, samtidig som det klarlegges et eventuelt næringsbehov utenfra skriver Morten Berntsen og Steinar Lier fra Hedmark Landbruksrådgiving i denne artikkelen. (Foto: Morten Berntsen)

Les mer ›

Svovelgjødsling til høsthvete

Det var betydelig avlingsnedgang og svakere proteinkvalitet ved å utelate svovel ved gjødsling av høsthvete på sandjord og på felt i Trøndelag. Det var ikke respons for gjødsling utover 1,2 kg S/daa.

Les mer ›

Strategier for delt gjødsling til høstrug.

Delt gjødsling er vanlig i rug for å gi optimal avling og kvalitet.

Les mer ›

Økt gjødselpris - betydning for N-gjødsling til korn

Fra sommeren 2008 økte mineralgjødsla sterkt i pris. Prisnivået på gjødsel og korn er avgjørende for hva som er optimal gjødselmengde.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side

Fra andre

Flytende biogjødsel fra GLØR 27.01.2017

Biorest, eller flytende biogjødsel, er et godt gjødslingsalternativ der det er tilgang på slik gjødsel. Utfordringen ligger i lagerkapasitet og transport for spredning i noen hektiske vårdager.

Kalking 10.01.2017

Kalking er nødvendig for å holde pH på et gunstig nivå, som igjen er en forutsetning for gode avlinger.

Dyrkingsteknikk Mirakel vårhvete 20.12.2016

Stråforkorting i Mirakel vårhvete har ikke gitt noen sikre resultater i dette forsøket. Moderat vårgjødsling har betydd mer for avling enn vekstregulering.

Biorest til korn 20.12.2016

Der forholdene ligger til rette for bruk, er biorest et godt gjødslingsalternativ. Gjødslingseffekten av biorest er avhengig av supplering med enten S eller N og S, avhengig av jordas næringstilstand.

Oppfølging av nitrogennorm 20.12.2016

Med ekstremt lang mating sist kornsesong har etterkontrollen av gjødslingsplan vist at sterkest gjødsling har gitt størst avling og at økning av kg N/daa fram til sterkeste gjødsling har gitt lønnsomhet.

Gjødsling til økologisk bygg 20.12.2016

Næringsforsyning anses som en av flaskehalsene innenfor økologisk korndyrking. Spesielt viser dette seg i bygg. I forsøkene har gjødsling gitt stor avlingsrespons.

Såing av høstkveite? 22.08.2016

Høstkveite er en spennende vekst og det er mange som har den som et fast innslag i driftsopplegget sitt.

Såing av høstkveite? 22.08.2016

Høstkveite er en spennende vekst og det er mange som har den som et fast innslag i driftsopplegget sitt.

Delgjødsling i korn 16.06.2016

Årets vekstsesong held fram som den har starta med lite nedbør, og det lite tilgang til vatn som er minumumsfaktoren.

Delgjødsling i korn 16.06.2016

Årets vekstsesong held fram som den har starta med lite nedbør, og det lite tilgang til vatn som er minumumsfaktoren.