Jordleiepriser 2020

03.07.2020 (Oppdatert: 03.07.2020) Einar Strand

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). Resultatene viser til dels store endringer for enkelte jordanvendelser i noen regioner. På landsbasis er endringene mindre. Årets jordleieundersøkelse må tolkes i lys av endringer i kommune- og regionstruktur.

Landbruksdirektoratet sender hvert år ut en forespørsel til kommunene om å rapportere jordleiepriser. 

I undersøkelsene ba Landbruksdirektoratet kommunene om å opplyse om gjennomsnittlig leiepris på areal, fordelt på produksjonene grasdyrking, korndyrking, grønnsak- og bærdyrking, potetdyrking, innmarks- og utmarksbeite. For jord som blir benyttet til korn- eller grasproduksjon ba vi også om at det skulle skilles mellom «god» og «dårlig» jord. Med «dårlig» jord menes jord som er dårlig grøftet eller i dårlig hevd. Det kan også være bratt jord, jord som er dårlig arrondert, vanskelig tilgjengelig, eller som har lite nyttig inndeling.

Det er i år noen færre svar enn tidligere slik at tallgrunnlaget er noe svakere enn de siste årene. Som for de foregående årene var det små endringer i prisen for leie av areal til kornproduksjon og innmarksbeite, mens det var noe større endringer for poteter, grønnsaker/bær og grasproduksjon. 

Prisene for kornareal er på om lag 370 kroner per dekar. Den største prisøkningen var for areal til potetdyrking, der prisen økte med 6,8 prosent til 725 kroner. Også prisen for leie av jord til grasdyrking økte med 4,5 prosent, til nærmere 280 kroner per dekar. Prisen for leie av innmarksbeite økte med drøyt 4 prosent og nærmer seg 75 kroner per dekar.

Les mer

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.