Korn

(Oppdatert: 04.03.2015)

 

Prosjektpresentasjoner under kursuka til Norsk Landbruksrådgiving november 2009

Som et ledd i å bedre samarbeidet presenterte tre ulike fagområder sine prosjekter innenfor fagområde korn.

 

Omtale av noen enkeltprosjekter:

 

Tidlige prognoser for kornavlinger ved hjelp av værdata

Prosjektets mål er optimalisert markedsregulering og utnyttelse av norskprodusert korn gjennom presise, tidlige avlingsprognoser. Dette skal gjøres ved å kombinere historiske data for vær og avlinger med værdata fra årets vekstsesong. Når modellene er utviklet skal det lages en web-basert tjeneste som vil vedlikeholdes av Bioforsk. Denne vil gi markedsregulator (NFK) tilgang på en avlingsprognose på fylkesnivå per 7. august for kornartene bygg, havre, rug, og hvete.  Prosjektet utføres på oppdrag av Norske Felleskjøp. Kontakt: audun.korsæth@bioforsk.no

Verdiprøving, korn og oljevekster

Verdiprøvingen er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra, og etter retningslinjer gitt av Mattilsynet. Målet er å framskaffe grunnlagsdata for godkjenning av nye sorter for den norske sortslista.   Prøving  (Les mer....)
Avdeling: Bioforsk Øst, Apelsvoll

Veiledningsprøving av korn og oljevekstsorter

Veiledningsprøvingen av korn og oljevekster tar for seg en videre prøving av sorter innen disse kulturene utover den prøvingen som er mulig i regi av den offisielle verdiprøvingen. Det kan være rene sortsforsøk i geografiske områder som ikke blir dekket av den offisielle verdiprøvingen, eller sortsforsøk kombinert med ulike dyrkingstekniske tiltak.   Hovedformålet med veiledningsprøvingen er å få et svar på hvor og hvordan ulike sorter skal dyrkes for å få et mest mulig optimalt resultat.   Forsøksserier som pr. idag går inn i veledningsprøvingen er: Arter og sorter av vårkorn,  Arter og sorter av høstkorn,  Bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet, Økologisk sortsprøving av bygg-,  havre- og vårhvetesorter, Delt N-gjødsling til byggsorter. Kontakt: mauritz.aassveen@bioforsk.no

Dyrkingsteknikk i korn

Prosjekt for gjennomføring av ulike dyrkingstekniske tiltak i korn. Kontakt: mauritz.aassveen@bioforsk.no

Dyrkingssystemene på Apelsvoll

Siden 1989 har det vært gående et omfattende forsøk på Apelsvoll, der en ved hjelp av modellgårder med ulik drift skal utvikle dyrkingsmetoder som gir minst mulig avrenning av næringssalter og plantevernmidler, sunne produkter med optimal næringsverdi (Les mer...)
Avdeling: Bioforsk Øst, Apelsvoll - Fagområder: Korn, poteter og grønnsaker