Om sortsforsøkene i høstraps

Høstoljevekster har et større avlingspotensial enn våroljevekster, og utfordringene med skadedyr som jordlopper er betydelig mindre. Forsøkene bidrar til økt kunnskap om ulike sorters egnethet under norske forhold og i 2020 lå gjennomsnittlig avlingsmengde i forsøkene på 391 kg/daa. De beste sortene i gjennomsnitt over tre år, DK Exstorm og DK Exception, ga en avling på 408 kg/daa. Det er interessant å merke seg at i tørkeåret 2018 lå avlingsnivået i disse forsøkene på 380 kg/daa!

Les hele artikkelen av Wendy Waalen.

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 7 (1). Jord og plantekultur 2021. Side 152 - 154.