Lokale fagartikler

Gødsling til høstkorn må tilpasses veksten

12.03.2019

Vi må ha en god plan for gjødslinga av høstkorn. Det er svært viktig at planen justeres etter hvordan åkeren ser ut om våren, og hvordan vekstvilkårene er utover forsommeren.

Les mer ›

Arter og sorter av vårkorn

25.03.2019

I disse forsøkene ser vi på hvordan sortene og ikke minst artene, konkurrerer med hverandre. Det blir også regnet på avlingsverdi arter og sorter imellom.

Les mer ›

Foredlingsfelt seine vårhvetelinjer Graminor

21.03.2019

Nye sorter/linjer klarte seg bedre avlingsmessig enn markedssortene i 2018, men det er stor variasjon i kornkvalitet blant linjene. Caress ble godkjent i 2017, men er ikke på markedet enda.

Les mer ›

Foredlingsfelt tidlige vårhvetelinjer Graminor

21.03.2019 (Oppdatert: 25.03.2019)

Krabat og Zebra har har taklet den tørre og varme sommeren best av markedssortene, med bra avlinger og god kornkvalitet. Mirakel og Bjarne skuffer både med avling og kvalitet.

Les mer ›

Verdiprøving vårhvetesorter

21.03.2019

Mirakel var i 2018 den mest dyrka vårhvetesorten med 48 % av markedet. Krabat er et alternativ til Zebra i kl. 3, har god resistens mot gulrust.

Les mer ›

Tidlige havresorter og linjer Graminor

21.03.2019

Det er fremdeles stor interesse for tidlige havresorter i Norge, og ca. 45 % av havre som dyrkes i Norge, er tidligsorter. Odal er størst med en markeds-andel på ca 25 % i 2018.

Les mer ›

Verdiprøving havresorter

21.03.2019

På grunn av laber såkornproduksjon i 2018 er det mye såkorn til våren som du ikke finner igjen i tabellen under.

Les mer ›

Foredlingsfelt byggsorter Graminor

21.03.2019

I tabellen er det resultater fra to forsøk, i hvert av dem ble det prøvd ut 25 sorter / linjer. Vi har kun tatt med markedssortene og noen nye sorter fra hvert av feltene.

Les mer ›

Verdiprøving byggsorter

21.03.2019

Brage er den mest dyrkede byggsorten og hadde 23 % av totalt byggareal i 2018. 6-radssortene blir nå dyrket på ca 50 % av byggarealet.

Les mer ›

Vår- og delgjødsling til bygg

12.03.2019

Delgjødsling i bygg viser i dette forsøket ingen sikkert avlingsøkning, men kan gi andre fordeler som kapasitet i våronna, redusert utvasking og klimahensyn.

Les mer ›

Pollinerende insekter - gode tiltak

08.03.2019 (Oppdatert: 12.03.2019)

Tiltak som bedrer forholdene for villbiene er også tiltak som sikrer landbruket bedre pollinering av frukt, bær og frøvekster.

Les mer ›

Høsthvete - mat eller fôr?

08.03.2019 (Oppdatert: 11.03.2019)

Høsten 2018 ga gode muligheter for etablering av høstkorn, og det ble sådd et rekordstort areal. Det er anslått sådd 12000t høsthvete, noe som tilsvarer om lag 600000 daa.

Les mer ›

Muligheter for økt proteinproduksjon på kornarealene

25.02.2019

Dersom vekstskiftet optimaliseres med mål om høy proteinproduksjon bør det være mulig å øke produksjonen av protein på kornarealene med mer enn 10 %, mener forsker Unni Abrahamsen ved NIBIO Korn og frøvekster. Ved å øke arealene av olje- og belgvekster fra rundt 70 000 daa i dag til over 500 000 daa, vil andelen av protein som produseres av oljevekster og belgvekster kunne økes fra litt under 4 % i dag til rundt 25 %.

Les mer ›

Presentasjonene fra Korn 2019

19.02.2019 (Oppdatert: 28.02.2019)

KORN 2019: Her kan du se presentasjonene fra Korn 2019.

Les mer ›

Frøblandinger og såkorn

20.02.2019 (Oppdatert: 21.02.2019)

Sommeren 2018 bød på utfordringer for både frødyrkere og såkorndyrkere. Det er likevel god tilgang på frø. Det er noe begrenset mengde med havre.

Les mer ›

Gjødsling til høsthvete

13.02.2019

Høsthvete kan ha høyt avlingspotensiale og det kan være utfordrende å tilpasse gjødslingen slik at også proteininnholdet blir tilfredsstillende skriver Annbjørg Kristoffersen og Trond Henriksen i denne artikkelen som er hentet fra Jord- og plantekultur 2018.

Les mer ›

Nitrogenfrigjøring og gjødslingsrespons av biorest til korn

13.02.2019 (Oppdatert: 13.02.2019)

I ØKOKORN prosjektet har Annbjørg Ø. Kristoffersen m.fl., i flere forsøk sett på gjødseleffekten av noen utvalgte avfallsprodukter fra storsamfunnet.

Les mer ›

Frønytt 2019

14.03.2019 (Oppdatert: 07.06.2019)

Her kan du finne 2019 utgaven av nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.

Les mer ›

Biorest øker kornavlingene

08.02.2019 (Oppdatert: 11.02.2019)

Biorest er en verdifull gjødselressurs der forholdene ligger til rette for bruk.

Les mer ›

Pløyefri kunnskapsreise

23.01.2019

Velkomsten til Groundswell No- Till Show and Conference er et kors med påskriften Rest In Peace foran en 6- skjærs delvis begravd vendeplog.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.