Sortsforsøk i vårraps 2015

Majong er den største vårrapssorten på markedet. Det er små avlingsforskjeller mellom markedssortene.

Les mer ›

Rybs som fangplante for glansbiller i vårraps

Utprøving med rybskant i rapsåkeren har vist at rybsplantene tiltrekker seg glansbillene og at det tidlige angrepet kommer på disse plantene.

Les mer ›

Pyretroidresistens hos rapsglansbille - råd om bekjempelse

Bioforsk Plantehelse har undersøkt glansbiller fra ulike områder på Østlandet for resistens mot pyretrioider i glansbiller samlet inn av NLR enheter i 2012 sesongen.

Les mer ›

Sortsforsøk i våroljevekster 2011

I vårraps har Mosaik og hybridsorten Brando gitt høyest avling i forsøka de to siste årene. I vårryps har det vært små forskjeller mellom sortene.

Les mer ›

Soppbekjempelse i oljevekster

Sprøyting mot storknolla råtesopp ga 25 - 30 % avlingsøkning i dette forsøket i Østfold skriver Bjørn Inge Rostad og Unni Abrahamsen i denne artikkelen. Også i 2008 fikk en store utslag for sprøyting.

Les mer ›

Redusert jordarbeiding til vårraps

Svensk Frötidning har publisert resultatene fra forsøk med grunn jordarbeiding til vårraps. Etablering etter vårharving med Väderstad Carrier som har gått bra opp til et leirinnhold på 30 %..

Les mer ›

Insektmiddel mot resistente glansbiller

Biscaya er et nytt insektmiddel som kan brukes mot rapsglansbiller som er motstandsdyktige mot pyretroider. Se artikkel i "Svensk Frötidning."

Les mer ›

Resistente rapsglansbiller

Bioforsk Plantehelse er i gang med å kartlegge eventuell utbredelse i Norge av glansbiller som er motstandsdyktige mot pyretroider. Se Svenske råd.

Les mer ›

Fra andre

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav 28.02.2017

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Landøyda 01.12.2015

Landøyda (det latinske namnet Senecio jacobaea) har fått namn etter den heilage Jakob fordi Jakobsmessa er 25. juli og då er det blømingstid for landøyda.

Nye krav ved bruk av plantevernmiddel frå 1. juni 2015 16.06.2015

Ny forskrift for bruk av plantevernmiddel trådde i kraft 1. juni i år. Det er spesielt to nye paragrafer som alle bør merke seg.

Midler mot rapsglansebiller 12.12.2014

Rapsglansbiller kan gjøre stor skade hvis angrepet kommer tidlig i sesongen. Dette var tilfellet i 2013, og behandling ga både reduksjon i antall biller og høyere avling.

Dekningsbidragskalkyle for korn, erter og oljevekster oppdatert for 2014/15 09.10.2014

Dekningsbidragskalkyle for korn erter og oljevekster er oppdatert for 2014/15

Sortsresultater vårkorn 17.12.2013

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Midler mot frøugras i oljevekster 16.12.2013

I 2012 ble Centium 36 CS tillatt brukt mot frøugras i raps og rybs. De funn som er gjort i forsøk gjennom flere år, samsvarer med anbefalingene på etiketten.

Plansjer fra Plantevernmøtet: Plantevern i oljevekster og erter 24.05.2013

Riktig plantevern er viktig for å sikre potensialet i en godt etablert åker med proteinvekster (oljevekster eller erter i vårt område). Fra tidligere har vi hatt utfordringer med glansbiller.

Ugrasmidler mot frøugras i oljevekster 27.11.2012

Siden raps- og rybsplantenes konkurranseevne mot ugras er liten i starten av veksten, er det viktig å lykkes med en tidlig og god ugraskontroll.

Sein modning 26.09.2012

Sein våronn kombinert med fuktig og kjølig sommer gir uvanlig sein modning denne høsten.